جک پالت باسکول دار
baskul
ظرفیت:2000کیلوگرم
زینه:500گرم
ابعاد شاخک: 114x55
جک پالت باسکول دار
baskul
ظرفیت:2000کیلوگرم
زینه:500گرم
ابعاد شاخک: 114x55
جک پالت باسکول دار
baskul
ظرفیت:2000کیلوگرم
زینه:500گرم
ابعاد شاخک: 121x71