تلفن
021-66802502
021-66802789
021-66816137
021-66816138

تلفن ع.آ
09121793221


تلفن متصل به اینترنت
0216679540


آدرس: تهران کیلومتر۵جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، خیابان نورد، انتهای غربی کوی۱۷شهریور(شادآباد)، خیابان جوشن، کوچه دوم غربی، پلاک۷ کدپستی:١٣٧٨٧٤٣٤٦٣