باسکول رولیک دار به همراه رمپ
baskul
ظرفیت:600کیلوگرم
زینه:100گرم
رمپدار
باسکول رولیک دار به همراه رمپ
baskul
ظرفیت:1500کیلوگرم
زینه:200گرم
رمپدار
باسکول رولیک دار
baskul
ظرفیت:1500کیلوگرم
زینه:200گرم
بدون رمپ

رولیک و رمپ برای دیگر باسکولهای موجود هم قابل نصب و راه اندازی می باشد.